مشاغل بر اساس هزینه

پر هزینه

فروشنده ی ابزار آلات

میزان در آمد در این شغل بسته به فروش در هر ماه متفاوت است ولی در شرایط عادی به ماهانه ۳ الی ۵ میلیون می رسد.

متوسط

کارگردان تلویزیونی

افراد مدیر، مدبر، منظم، انتقاد پذیر، حرفه ای در کار، خوش ذوق، خوش سلیقه و... از شخصیت های مناسب برای این شغل هستند.

کم هزینه