مرور رده

مشاغل

کتابفروشی و کتاب فروش

میزان در آمد تقریبی در این شغل بین ۱/۵ میلیو تا ۵ میلیون تومان است ولی در حال حاضر بسیار در آمد کمی دارد. کتابفروشی…