مرور برچسب

شغل کابینت سازی

کابینت ساز

حداقل سرمایه لازم برای فردی که می خواهد از صفر شروع کند، حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است. (بدون درنظر گرفتن مکان)