مرور برچسب

شغل راننده تراکتور

راننده تراکتور

تنها سرمایه لازم برای شروع این شغل، داشتن هزینه لازم برای خرید یک دستگاه تراکتور است.