مرور رده

مشاغل اداری

پرستار

فرصت های شغلی زیادی برای شغل پرستاری وجود دارد که موجب گسترش و رونق بازار کار می شود.افراد می توانند به دو صورت…

پرستار مامایی

در این شغل رعایت نکات ایمنی و بهداستی بسیار حائز اهمیت است.وقت شناسی و توجه به زمان مصرف دارو و تزریقات، اهمیت…

پزشک عمومی

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در این شغل بسیار ضروری است.داشتن تمرکز حواس، دقت و توجه کافی، بسیار حائز اهمیت است.توجه…